L Sesja Rady Gminy Dąbrówno - 14 września 2022 r.

Data nagrania: 2022-09-14
Jakość nagrania: SD / HD
Rozmiar pliku: 94.25 MB
Ilość wyświetleń: 1589

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
3.1 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022 – 2035,
3.2 zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2022 rok,
3.3. zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
3.4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość z dotychczasowym dzierżawcą oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy,
3.5. zwrotu nieruchomości na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
3.6. ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrówno,
3.7. ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrówno,
3.8. ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrówno,
3.9. wyrażenia zgody na nabycie udziału w lokalu mieszkalnym oraz części działki gruntu przy ul. Ogrodowej, w miejscowości Dąbrówno, gm. Dąbrówno oraz uchylenia w całości Uchwały nr XXXVI/232/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 września 2021 r.
3.10. zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1957N dr woj. Nr 537 Jagodziny – Lewałd Wielki do kategorii dróg gminnych,
3.11. zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1256N Dębień – Rumian – Lewałd Wielki do kategorii dróg gminnych,
3.12. zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1268N Lewałd Wielki – dr. N 1255N do kategorii dróg gminnych,
3.13. zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1224N Rumienica – Lewałd Wielki – dr. Nr 1255N (Dąbrówno) do kategorii dróg gminnych,
3.14. przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Dąbrówno.
4. Informacja Wójta Gminy Dąbrówno o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał.
5. Przyjęcie Protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Dąbrówno.
6. Interpelacje i zapytania Radnych Gminy.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie Sesji.

Lista obecności

Zobacz więcej

LXIV Sesja Rady Gminy Dąbrówno - 5 lipca 2023 r.
Data nagrania: 2023-07-05     371

LXII Sesja Rady Gminy Dąbrówno - 30 maja 2023 r.
Data nagrania: 2023-05-30     312

LXI Sesja Rady Gminy Dąbrówno - 25 kwietnia 2023 r.
Data nagrania: 2023-04-25     507

LVIII Sesja Rady Gminy Dąbrówno - 23 luty 2023 r.
Data nagrania: 2023-02-23     409

LVII Sesja Rady Gminy Dąbrówno - 30 stycznia 2023 r.
Data nagrania: 2023-01-30     368

LVI Sesja Rady Gminy Dąbrówno - 28 grudnia 2022 r.
Data nagrania: 2022-12-28     250

LV Sesja Rady Gminy Dąbrówno - 15 grudnia 2022 roku
Data nagrania: 2022-12-15     235

LIV Sesja Rady Gminy Dąbrówno - 6 grudnia 2022 r.
Data nagrania: 2022-12-06     400

  2